Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Наукова робота

Наукова робота

Документація з наукової роботи

 

 

 

Науково-дослідна робота

 

Одним з основних напрямів діяльності факультету є організація  та проведення наукових досліджень. Серед основних завдань науково-дослідної роботирозвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних  напрямів сучасної науки. Факультет має вагомий науковий потенціал. Станом на 2016/2017 н.р. на факультеті працює 1 професор, 2 доктори наук, 1 кандидатів наук, 6 доцентів.

 

План роботи факультету у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

У межах пріоритетних тематичних напрямів на біологічному факультеті успішно виконуються п’ять науково-дослідних робіт, з яких дві фундаментальні та три прикладні.

Напрямок наукової роботи кафедри біології закономірно пов'язаний із екологічною та природоохоронною тематикою в межах тем секції №9 «Екологія», визначених Кабінетом Міністрів України та науковою Радою Міністерства освіти і науки в якості пріоритетних. Теми наукової роботи кафедри безпосередньо виконуються в межах регіональної програми «Охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки» (№3 від 24.06.2011). На кафедрі розробляється 2 прикладні теми.

1) Доктор біологічних наук, професор Наконечний І.В. є керівником прикладної теми «Еколого-моніторингові дослідження  лиманів межиріччя Тилігулу-Дніпра та їх екосистем» (№ ДР 0407U0032114). Робота виконується в межах регіональної програми Міністерства екології та природних ресурсів України «Збереження прибережних гідроекосистем в умовах інтенсифікації антропогенної трансформації середовища». Щорічно опрацьовані результати попередніх напрацювань у вигляді підготовлених проектів подаються на конкурси МОН та Мінекології. У 2016 році проект був визнаний переможцем конкурсу заявок, проведеного Одеською ОДА щодо робіт по Тилігульському лиману. За темою здійснюється керівництво науковою роботою 5 аспірантів: Мазур І.О.(Аборигенна рослинність плавневих фіто комплексів межиріччя Тилігулу-П.Бугу), Сушко С.В. (Природні осередки та резервуари патогенних лептоспір аридно-степової зони Миколаївської області), Дмитрук Ю.В. (Чагарникова рослинність мозаїчного агроландшафту аридно-степової зони ПЗП), Яким К.В.(Пасовищні екосистеми аридно-степової підзони Північно-Західного Причорномор’я), Щербина І.О.(Еколого-економічні умови існування мисливської фауни на території Миколаївської області).

Тематичні розділи наукової роботи викладачів-виконавців теми впродовж 2016 року

Корольова О.В., к.б.н., доцент. Зміст роботи у 2016 р.: Облік мікологічної компоненти зони дослідження. За результатами роботи у 2016 р. в навчальний процес впроваджена «Методика оцінки і прогнозу стану фітоценозів за екологічною структурою мікобіоти та характеристиками консорцій рослин і мікроміцетів». Запропонована методика дозволяє комплексно використати порівняно нові, альтернативні критеріальні ознаки для індикації і прогнозу фітосанітарного стану фітоценозу, тобто дає можливість оцінити  стан фітоценозу через екологічні характеристики  видового складу мікроміцетів, пов'язаного із рослинами.

Смирнова С.М., к.геол. н., ст. викладач. Зміст роботи у 2016 р.: Біогеохімічні цикли міграції хімічних елементів в екосистемах степу України. За результатами роботи у 2016 р. в навчальний процес впроваджений навчальний посібник «Практикум з курсу «Грунтознавство». Запропонований практикум орієнтований формування знань у студентів про закономірності утворення, складу, властивості, класифікацію грунтів,  грунтово-географічне районування найпоширеніших типів зональних грунтів України, їх раціональне використання, охорону й значення у природі та житті людини; формування вміння використовувати знання про грунт при проведені різних видів уроків, організації позаурочної та позакласної роботи з учнями.

Васильєва Т.А., к.с-г.н., доцент. Зміст роботи у 2016 р.: Вивчення гіпотез походження локомоторних передумов польоту та порівняння з фактичними результатами спостережень. За результатами роботи у 2016 р. опубліковано статтю, здійснюється керівництво 4 курсовими та 2 дипломними роботами.

2) Кандидат біологічних наук, доцент Вичалковська Н.В. виконує дослідження за програмою НАН України «Інвентаризація фауни, екологічний моніторинг фонових та рідкісних видів та фауністичних угруповань безхребетних тварин на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава» в межах Березанського району (оз. Солонець-Тузли)» (№ ДР 0114U005341). Етап 2 «Збір даних про склад фауни безхребетних та хребетних тварин на прилеглій території озера Солонець-Тузли у літній період. Аналіз фауністичних досліджень та морфологічних досліджень окремих груп та видів безхребетних тварин» Завдання: вивчення морфології, екології та біології наземних молюсків. Форма роботи: визначення виявлених видів безхребетних з використанням мікроскопії; виявлення та аналіз пластичних та меристичних характеристик досліджених тварин шляхом вимірювання зовнішніх та внутрішніх елементів тіла, розтину м’якого тіла молюсків, вимірювань раковини та елементів статевого апарату молюсків з використанням окуляр-мікрометра, статистичний аналіз отриманих результатів з використанням програми PASWStatistics 17. Результати роботи за 2 етапом:

1. Визначені нові види класу Insecta, які представлені на досліджуваній території: 16 видів ряду Lepidoptera, 32 види ряду Coleoptera, 7 родин ряду Diptera.

2. Виявлено щільні оселення Gryllotalpa sp. поблизу берегової лінії озера Солонець-Тузли, зафіксовано факт використання їх у якості їжі Nyctereutes procyonoides (вид виявлений вперше на досліджуваній території).

3. Зафіксовано ризик порушення біологічної рівноваги акваторії озера в наслідок потрапляння стічних вод.

4. У травні 2016 року захищено кваліфікаційну роботу спеціаліста на тему: «Фонові та рідкісні види тварин на території Національного природного парку Білобережжя Святослава в межах Березанського району (озеро Солонець-Тузли)» (Гичкіна Д.В).

5. У поточному навчальному році відповідно темі науково-дослідної роботи готується до захисту кваліфікаційна робота спеціаліста «Орнітофауна гідрологічного заказника місцевого значення «Солоне озеро» (Рачинський А.В.)

- Розроблено етапи та розпочато виконання магістерських дипломних проектів (захисттравень 2018 року):

- «Природоохоронна діяльність НПП «Білобережжя Святослава»» (Лебедєва О.С.)

- «Міжпопуляційна мінливість раковини та статевого апарату молюсків Cepaea vindobonensis Feussac, 1821» (Кірсанов Д.А.)

6. За темою НДР працюють 7 студентів.

За результатами роботи в 2016 р. в навчальний процес впроваджена «Методика дослідження фауністичних комплексів на території з фактором підвищеного засолення та значною динамікою меж водойми з аналізом особливостей внутрішньопопуляційної та міжпопуляційної мінливості окремих видів безхребетних (озеро Солонець-Тузли)». Значимість отриманих результатів полягає у можливості їх використання для оцінки біоресурсів регіону, у знаходженні шляхів їх збереження, оцінці ризиків, пов’язаних із антропогенним впливом. Особливо цінним є залучення студентської молоді до виконання наукової роботи, запланованої Мінприроди та НАН України.

 

Наукова діяльність кафедри хімії та біохімії пов’язана з пріоритетним напрямом «Створення та застосування нанотехнологій і наноматеріалів», в межах якого виконуються фундаментальні теми: «Взаємодія наночастинок срібла з біообєктами», «Розробка розрядноімпульсних методів реалізації самопоширюваного високотемпературного синтезу (СВС) в екзотермічних системах для отримання вуглецевих та металовуглецевих наноматеріалів»

Доктор хімічних наук, професор Романкевич О.В. був керівником науково-дослідної роботи «Взаємодія наночастинок срібла з біообєктами»ДР 0116U006386.

Завдання роботи: дослідити вплив наночастинок срібла, імобілізованих на волокнистому матеріалі на життєдіяльність кишкової палички;  дослідити розвиток процесу регенерації тканини в зоні хірургічного шва, виконаного шовним матеріалом з наночастинками срібла; розробка шовного матеріалу та серветок, що містять  наночастинки за сріблом.

Результати роботи: розроблено методи отримання наночастинок срібла з використанням різних прекурсорів і стабілізаторів дисперсних систем та досліджено спектральні характеристики отриманих колоїдних розчинів срібла; вивченню взаємодії наночастинок з біологічним обєктами на прикладі наночастинок срібла; вивчено вплив наночастинок  срібла різного розміру на його токсичність для мікроорганізмів; досліджено осадження наночастинок срібла на поверхню волокнистих матеріалів за механізмом гетерокоагуляції;

Керівниом теми «Розробка розрядноімпульсних методів реалізації самопоширюваного високотемпературного синтезу (СВС) в екзотермічних системах для отримання вуглецевих та металовуглецевих наноматеріалів» №ДР 0115U003323 є д. тех. наук, зав. відділу ІІПТ НАН України Кускова Н.І.

Результати роботи: розроблено метод самопоширюваного високотемпературного синтезу вуглецевих та металовуглецевих матеріалів, досліджено їх  хімічний та фазовий склад методом рентгеноструктурного аналізу.

Тематичний план НДР викладачів кафедри лабораторної діагностики в межах пріоритетних напрямків включав наступні теми:

Д.мед.н., в.о. професора Черно В.С. є керівником науково-дослідної теми «Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку хребетних» (№ державної реєстрації 0115U000176 від 01.01.2015). Завдання теми полягають у порівнянні морфології пазух твердої оболони головного мозку людини та лабораторних тварин. Форми роботи: макро-мікроскрпічне дослідження матеріалу, анатомічне препарування, виготовлення парафінових епоксидних зрізів, їх фарбування, мікрофотозйомка, морфометрія отриманих препаратів. Результати роботи: встановлена структурна організація дорзальної стрілової пазухи твердої мозкової оболони у собак на мікроскопічному рівні; виявлені структурно- цитогістологічні особливості поперечних, сигмоподібних та потиличних пазух собак; надана морфологічна характеристика організації шийного венозного сплетення собак; встановлено кореляційну залежність між показниками розмірів черепу та розмірами пазух твердої оболони склепіння та основи черепу у собак.

 Кандидат біологічних наук, доцент Чеботар Л.Д. керівник науково-дослідної теми: «Вплив екзогенних та ендогенних факторів на морфо-функціональний стан вісцеральних систем організму людини та тварин» (№ державної реєстрації 0115U001238 від 01.01.2015). Завдання теми: вивчити морфо-функціональні зміни органів та систем організму людини та лабораторних тварин в умовах впливу екзогенних та ендогенних факторів та їх корекція. Форма роботи: експериментальна, біохімічний, фізіологічний експеримент. Результати роботи: встановлено, що вплив аміаку призводить до дисбалансу в прооксидантно-антиоксидантній системі печінки та шлунку щурів, спрямованість якого залежить від строку введення аміаку. 6-ти годинний вплив виявив значні ознаки посилення процесів пероксидації, які виражалися у підвищенні вмісту ТБК-активних сполук після інкубації на тлі ослаблення антиоксидантного захисту, що виявилося в підвищенні активності СОД. Вплив аміаку через 24 години після введення сприяв підвищенню вмісту ТБК-активних сполук після 1,5 годинної інкубації. Така активація ПОЛ в печінці призводить до пригнічення функціонування антиоксидантного захисту. Вплив аміаку через 24 години після введення призводив до виражених змін прооксидантно-антиоксидантного статуса, які характеризувалися підвищенням в 5,5 рази  вмісту вторинних продуктів на тлі зниження активності ферментів антиоксидантного захисту.

 

 

Наукова робота викладачів та  студентів  структурних підрозділів виконується на лабораторній базі науково-дослідної фізіолого-біохімічної та морфологічної лабораторії. Формами залучення для виконання робіт є експериментально-дослідна робота, написання наукових робіт, написання наукових статей та тез, підготовка до участі у наукових конференціях та конкурсах.

 

Науково-дослідна морфологічна лабораторія

Науково-дослідна морфологічна лабораторіяНауково-дослідна морфологічна лабораторія

 

Вид роботи, назва: порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку хребетних.

Керівник роботи: доктор медичних наук, проф. Черно В.С.

Зміст роботи: встановлено кореляційну залежність між показниками розмірів черепу та розмірами пазух твердої оболони склепіння та основи черепу. Отримано математичну модель просторової організації, яка дозволить створити 3-D моделі пазух твердої оболони головного мозку.

 

Форма роботи: експеримент, анатомічне препарування, виготовлення парафінових епоксидних зрізів, їх фарбування, мікрофотозйомка, морфометрія отриманих препаратів.

Результати роботи: встановлена структурна організація дорзальної стрілової пазухи твердої мозкової оболони у собак на мікроскопічному рівні; виявлені структурно- цитогістологічні особливості поперечних, сигмоподібних та потиличних пазух собак; надана морфологічна характеристика організації шийного венозного сплетення собак; встановлено кореляційну залежність між показниками розмірів черепу та розмірами пазух твердої оболони склепіння та основи черепу у собак.

 

Навчально-наукова лабораторія органічної та біоорганічної хімії

Навчально-наукова лабораторія органічної та біоорганічної хіміїНавчально-наукова лабораторія органічної та біоорганічної хімії

Керівник роботи- к.т.н., доцент Пасічник М.В.

Форми роботи: навчальні заняття, консультації, практика.

Зміст роботи: проведення навчальних занять з органічної хімії, біоорганічної хімії, біохімії, хімічної технології, хімії ВМС, неорганічного і органічного синтезу; проведення аудиторних занять з лабораторно-хімічної практики; проведення занять гуртків; проведення консультацій з предметів, з виконання кваліфікаційних робіт; проведення олімпіад з хімії; виконання лабораторних досліджень за тематикою  курсових, дипломних та магістерських робіт; предметні консультації для школярів-учасників всеукраїнських олімпіад; підготовка студентів до участі в наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та проектів, олімпіадах; виконання робіт по науковій темі та індивідуальних темах викладачів (Пасічник М.В., Цвях О.О.). проведе

 

 

 

 

Навчально-наукова лабораторія "Зоологія безхребетних/біологія індивідуального розвитку"

Лабораторія зоологіїЛабораторія зоології

Вид роботи, назва: 1. Інвентаризація фауни, екологічний моніторинг фонових та рідкісних видів та фауністичних угруповань безхребетних та хребетних тварин на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава» в межах Березанського району (оз. Солонець-Тузли), виявлення морфологічних особливостей окремих видів на означеній території. 2. Морфологія та біологія наземних молюсків Північного Причорномор’я.

Керівник роботи: доцент, кандидат біологічних наук, Вичалковська Наталя Валентинівна.

Зміст роботи: 1. Визначення видів тварин, виявлених на досліджений території за морфологічними ознаками, морфометрічні дослідження фонових видів молюсків, складання систематичних списків визначених видів тварин. (Державний реєстраційний номер 0114U005341) 1. Дослідження морфології та біології наземних молюсків Північного Причорномор’я Brephulopsis cylindrica.

Форма роботи: Визначення виявлених видів безхребетних з використанням мікроскопії. Виявлення та аналіз пластичних та меристичних характеристик досліджених тварин шляхом вимірювання зовнішніх та внутрішніх елементів тіла, розтину м’якого тіла молюсків, вимірювань раковини та елементів статевого апарату молюсків з використанням окуляр-мікрометра, статистичний аналіз отриманих результатів з використанням програми PASWStatistics 17.

Результати роботи:

1. Визначені нові види класу Insecta, які представлені на досліджуваній території: 16 видів ряду Lepidoptera, 32 види ряду Coleoptera, 7 родин ряду Diptera.

2. Виявлено щільні оселення Gryllotalpasp. поблизу берегової лінії озера Солонець-Тузли, зафіксовано факт використання їх у якості їжі Nyctereutesprocyonoides (вид виявлений вперше на досліджуваній території).

3. Зафіксовано ризик порушення біологічної рівноваги акваторії озера в наслідок потрапляння стічних вод.

4. Складено систематичний список виявлених видів птахів, ссавців, комах, молюсків дослідженої прилеглої до оз. Солонець-Тузли території.

Наукова новизна та  значимість отриманих наукових результатів.

Всі отримані результати НДР є оригінальними. Вперше цілеспрямовано вивчається фауна прилеглої території озера Солонець-Тузли. Значимість отриманих результатів полягає у можливості їх використання для оцінки біоресурсів регіону, у знаходженні шляхів їх збереження, оцінці ризиків, пов’язаних із антропогенним впливом. Особливо цінним є залучення студентської молоді до виконання потрібної роботи, запланованої Мінприроди та НАН України.

 

 

Лабораторія мікробіології

Лабораторія мікробіологіїЛабораторія мікробіології

 

Кабінет анатомії

Кабінет анатоміїКабінет анатомії

 

Кабінет анатомії

Кабінет анатоміїКабінет анатомії

 

Кабінет фізіології людини та тварин

Кабінет фізіології людини та тваринКабінет фізіології людини та тварин

 

Лабораторія цитології

Лабораторія цитологіїЛабораторія цитології

 

 Науково-дослідна лабораторія клінічної діагностики

Вид роботи, назва: Експериментально-дослідна робота виконувалася за темою «Вплив біологічно активних речовин  епіфізу на морфофункціональний стан вісцеральних систем організму тварин».

Керівник роботи: доцент, кандидат біологічних наук Чеботар Лариса Дмитрівна

Зміст роботи: вивчення морфофункціональної активності епіфізу в умовах стресових навантажень; дослідження впливу БАР епіфізу на прооксидантно-антиоксидантний баланс вісцеральних систем організму тварин; вплив надлишку та нестачі мелатоніну на морфологічний стан тканин тонкої кишки щурів.

Форма роботи: експериментальна, біохімічний, фізіологічний експеримент.

Результати роботи: 

Вид роботи, назва: експериментальна робота «Вплив аміаку на морфо-функціональний стан органів і систем організму щурів»

Керівник роботи: доцент, к. б. н.  Чеботар Лариса Дмитрівна

Зміст роботи: вивчення впливу внутрішньошлункового введення 2,5% розчину аміаку на морфофункціональний стан шлунку, дванадцятипалої кишки, печінки, підшлункової залози, легень, серця і нирок у щурів через 3 і 12 годин.

Форма роботи: експериментальна.

Результати роботи: визначено, що вплив аміаку призводить до дисбалансу в прооксидантно-антиоксидантній системі печінки та шлунку щурів, спрямованість якого залежить від строку введення аміаку. 6-ти годинний вплив виявив значні ознаки посилення процесів пероксидації, які виражалися у підвищенні вмісту ТБК-активних сполук після інкубації на тлі ослаблення антиоксидантного захисту, що виявилося в підвищенні активності СОД. Вплив аміаку через 24 години після введення сприяв підвищенню вмісту ТБК-активних сполук після 1,5 годинної інкубації. Така активація ПОЛ в печінці призводить до пригнічення функціонування антиоксидантного захисту. Вплив аміаку через 24 години після введення призводив до виражених змін прооксидантно-антиоксидантного статуса, які характеризувалися підвищенням в 5,5 рази  вмісту вторинних продуктів на тлі зниження активності ферментів антиоксидантного захисту.

 

Науково-дослідна лабораторія екології та моніторінгу навколишнього середовища

Вид роботи, назва: Експериментально-дослідна робота виконувалася за темою «Еколого-моніторингові дослідження лиманів межиріччя Тилігулу-Дніпра та їх екосистем»

Керівник роботи: професор кафедри біології та екології Наконечний І.В.

Зміст роботи: узагальнення результатів відбору проб та статистична обробка даних; виділення та картографування меж прісноводної, солонуватоводної та солоноводної зон Тилігульського лиману; аналіз перспектив та прогноз щодо подальшого існування лиману.

Форма роботи: екологічні та статистичні дослідження

Результати роботи: вперше була виконана розробка еколого-раціонального технічно-гідрологічного проекту, який побудований на основі палеоекологічних уявлень та сучасного досвіду проведення гідротехнічних робіт. Узагальнені палеоекологічні матеріали однозначно вказують на глобально-циклічний характер явищ, які визначають сучасний стан причорноморських лиманів. З метою деталізації сезонних і глибинних показників солоності в межах Тилігульського лиману були проведені серії контролів проб води з різних глибин верхньої, середньої та низинної частин водойми. Для порівняння були використанні дані Одеського порту щодо обліку солоності морської води за аналогічний період. Отримані попередні результати щомісячного контролю рівня мінералізації води на різних ділянках лиману, а також в прибережній частині моря, не мають системного характеру, формуючи по суті випадковий зріз показників з інтервалом у один місяць.

 

Навчально-наукова лабораторія ботаніки та мікології

Керівник роботи- к.б.н., доцент Корольова О.В.

Форми роботи: навчальні заняття, консультації, камеральна обробка гербарного матеріалу.

Зміст роботи: проведення навчальних занять ботаніки, мікології, екології водоростей та грибів, прикладної ботаніки; проведення аудиторних занять з навчально-польової практики з ботаніки; проведення занять ботанічного гуртка; проведення олімпіад з ботаніки; виконання лабораторних досліджень за тематикою курсових, дипломних та магістерських робіт, а також конкурсних студентських робіт з ботаніки; проведення консультацій з предметів, з виконання курсових робіт, кваліфікаційних робіт спеціаліста і магістра; робота з учнями-слухачами МАН; предметні консультації для школярів-учасників всеукраїнських олімпіад; підготовка студентів до участі в наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та проектів, олімпіадах; виконання робіт по науковій темі „Сучасний стан і прикладне значення фіто- та мікорізноманіття урбанізованих біотопів Миколаївської області” (номер держреєстрації 0112U002946) та індивідуальних темах викладачів (Комісар О.С., Корольова О.В.); проведення занять підготовчих курсів абітурієнтів з біології.

 

Навчально-наукова лабораторія фізіології та екології рослин

Керівник - к.б.н., доцент Корольова О.В.

Форми роботи: навчальні заняття, консультації, камеральна обробка гербарного матеріалу.

Зміст роботи: проведення навчальних занять фізіології рослин, фізіології та біохімії рослин, екології рослин, інтродукції та акліматизації рослин; проведення аудиторних занять з польової практики з фізіології рослин, екології; виконання лабораторних досліджень за тематикою  курсових, дипломних та магістерських робіт; проведення консультацій з  предметів, з виконання кваліфікаційних робіт. консультативна робота із учнями-слухачами МАН; підготовка студентів до участі в наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та проектів, олімпіадах; виконання робіт по науковій темі кафедри та індивідуальних темах викладачів (Дмитрук Ю.Г.).

 

Наукові конференції

 

23 квітня 2015 року відбулась ХІІІ Регіональна підсумкова науково – практиктична конференція «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини»

 

Наукова конференція студентівНаукова конференція студентівНаукова конференція студентівНаукова конференція студентів

 

Наукова конференція студентівНаукова конференція студентів

  

  

 У 2013/2014 н. р. проведено 5 конференцій, із них 1 всеукраїнська, студентських регіональних – 4.

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Морфологія людини та тварин» 23-25 жовтня 2014 р

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Морфологія людини та тварин"ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Морфологія людини та тварин"

 

Основні питання які розглядалися на конференції:

  • Функціональна морфологія;
  • Сучасні морфологічні методи дослідження;
  • Актуальні питання клінічної медицини та стоматології;
  • Екологічна морфологія;
  • Проблеми викладання морфологічних дисциплін.

В конференції прийняли участь близько 80 учасників з різних куточків України: державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія», вищий  державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Буковинський державний університет, Харківський державний медичний університет, Запорізький державний медичний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Результати своїх науково-дослідних робіт було опубліковано в науковому віснику Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, серія «Біологічні науки», випуск 6.3(113).

З 17 по 22 листопада на факультеті проходив тиждень науки присвячений Д. І. Мендєлєєву. В рамках тижня проводились наступні заходи:

 

Науково-практична конференція «Д.І. Менделєєв та сучасність»

17 листопада 2014р.

Науково-практична конференція "Д.І. Менделєєв та сучасність"Науково-практична конференція "Д.І. Менделєєв та сучасність"Науково-практична конференція "Д.І. Менделєєв та сучасність"Науково-практична конференція "Д.І. Менделєєв та сучасність" Науково - методичний семінар

«Хімія та суспільство. Грані взаємодії: вчора, сьогодні, завтра»

для студентів І-IV курсів. 18 листопада 2014 р.

Науково - методичний семінар "Хімія та суспільство. Грані взаємодії: вчора, сьогодні, завтра"Науково - методичний семінар "Хімія та суспільство. Грані взаємодії: вчора, сьогодні, завтра" 

 

 

Науково - методичний семінар « Д.І. Менделєєв та сучасність»

19 листопада 2014 р. 

Науково - методичний семінар "Д.І. Менделєєв та сучасність"Науково - методичний семінар "Д.І. Менделєєв та сучасність"Науково - методичний семінар "Д.І. Менделєєв та сучасність"Науково - методичний семінар "Д.І. Менделєєв та сучасність"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентів (стендова доповідь) 20 листопада 2014 р

 
Конкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентівКонкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентівКонкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентівКонкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентів
 

 

 

Конкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентівКонкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентівКонкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентівКонкурс проектних і дослідних робіт з природних дисциплін серед студентів 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення першого туру олімпіади з анатомії, цитології та гістології, фізіології, ботаніки, зоології, екології, хімії. 20 листопада 2014 р

Олімпіада з анатомії, цитології та гістології, фізіології, ботаніки, зоології, екології, хіміїОлімпіада з анатомії, цитології та гістології, фізіології, ботаніки, зоології, екології, хіміїОлімпіада з анатомії, цитології та гістології, фізіології, ботаніки, зоології, екології, хіміїОлімпіада з анатомії, цитології та гістології, фізіології, ботаніки, зоології, екології, хімії

 

 

Практичний семінар

«Роль наукового середовища в дослідницькій роботі студентів»

21 листопада 2014 р

Семінар "Роль наукового середовища в дослідницькій роботі студентів"Семінар "Роль наукового середовища в дослідницькій роботі студентів"Семінар "Роль наукового середовища в дослідницькій роботі студентів"Семінар "Роль наукового середовища в дослідницькій роботі студентів"

 

 

 

Наукові видання

 

Важливим показником результативної діяльності є наукові публікації. Щорічно зростає кількість статей і тез доповідей, що публікуються співробітниками факультету. У 2013/2014 н. р. – опубліковано 2 монографії, 2 випуски вісникуМиколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, серія «Біологічні науки», випуск 6.2, 6.3(113), 2 підручника, 3 навчальних посібників, близько 90 статей.

На факультеті випускається збірник наукових праць. Науковий вісник МНУ ім.В.О.Сухомлинського, серія «Біологічні науки».

 

скачать сборникскачать сборник  скачать сборник скачать сборник

 

Результати науково-дослідної роботи студентів друкуються у збірнику тез доповідей регіональної підсумкової студентської науково-практичної конференції.

 

 

Науково-дослідна робота студентів

 

Однією з основних форм наукової роботи студентів є наукові проблемні гуртки. Так, протягом 2016 року 100 студентів були залучені до науково-дослідної роботи у семи предметних гуртках з наступних дисциплін: «Анатомія людини», «Цитологія та гістологія, «Фізіологія людини та тварин», «Ботаніка», «Зоологія», «Екологія», «Хімія». Більшість студентів старших курсів залучаються до наукових досліджень кафедр шляхом виконання курсових і кваліфікаційних робіт спеціаліста і магістра в межах науково-дослідних кафедральних тем. Щорічно студенти приймають участь у наукових студентських конференціях, що проходять на як базі біологічного факультету, так і в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених. У 2016 році на факультеті проведено дві студентські науково-практичні конференції («Ф.Г. Крик: фундаментальні і прикладні питання біології (21-26 листопада, «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини»(18 квітня 2016 р.)), в яких взяли участь понад 100 студентів та видано збірники тез конференцій. Зокрема, цього року студентами факультету опубліковано 19 статей та 82 тез доповідей.

19 студентів та магістрантів брали очну і заочну участь в Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, за результатами яких магістрант Бродовська Я.В. отримала друге місце та сертифікат всеукраїнського конкурсу Міністерства екології та природних ресурсів України. А студентка VII курсу Трофимчук В.В. посіла І місце в Обласному конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області в номінації «Природничі науки».

Аспірантура. З 2012 року на кафедрі біології відкрита та діє аспірантура за спеціальністю 03.00.16 Екологія, в якій навчається 6 аспірантів, 3 заочної та 3 очної форм навчання. Аспіранти виконують теми у межах кафедральної тематики наукових досліджень «Еколого-моніторингові дослідження лиманів межиріччя Тилігулу-Дніпра та їх екосистем» з травня 2013 року (номер держреєстрації 02407U0032114, лист №2301.8/312 від 20.06.13). Окрім цього, всі теми аспірантів виконуються у співпраці з науковими темами НДІ Агроекології НАН України, НДІ зоології НАН України, Міністерством екології України.

У 2015 році дипломами ІІІ ступеня Академії наук вищої освіти та Міністерства освіти і науки України нагороджена студентка 430 групи Алексашина І.В. за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді з біології.

  

За кращі знання з дисципліни "Зоологія" у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади грамотою нагороджена студентка 430 групи Алексашина І.В.

Дипломом нагороджується студентка 430 групи Алексашина І.В. у номінації "За високі показники, виявлені при виконанні комп'ютерних тестових завдань у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології, яка проходила на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Грамотою нагороджена студентка 220 групи Сусоєва І.В. за кращі практичні навички з ботаніки у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка проходила на базі Миколаївського національного аграрного університету.

У 2015 році студенти факультету приймали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт біологічних наук, який проводився на базі Чернівецького національного університету. За активну участь були нагороджені дипломами. За наукращу доповідь на пленарному засіданні Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін" студенти були нагороджені грамотами. 

 

 

 

На факультеті розроблено основні напрямки роботи щодо підтримки студентської молоді, створення належних умов для її навчання:

  • Підтримка й розвиток талановитої студентської молоді;
  • Створено наукові гуртки, клуби за інтересами, творчі об'єднання;
  • Організовуються й проводяться різноманітні заходи, які спрямовані на актуалізацію творчого потенціалу молоді;
  • Координується діяльність структур факультету, викладацький й студентський актив, надається науково - консультативна, практична допомога з проблеми гуманізації освітньо-виховного процесу.

В рамках Всесвітнього дня науки на факультеті проводяться у листопаді місяці тижні науки : «Пастеровські читання (2012) », «Ломоносовські читання (2011) », «Вернадські читання (2013р.) ». Регіональні наукові проекти та досягнення студентів щорічно обговорюються на Регіональній підсумковій науково – практичній конференції «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини».

Особлива увага звернена на індивідуальний підхід та розкриття особистості студента. Тому сьогодні створенні й розвиваються наукові й творчі студентські об'єднання на факультеті, «Творчий літературний клуб» « Homo creativus» (http://vk.com/club51310565) , телебачення «Anima TV» (http://vk.com/tv_anima).

 

Студентські наукові гуртки

 

1. Ботанічний гурток Керівники ботанічного гуртка – О.В. Корольова, О.С. Комісар

Ботанічний гуртокБотанічний гуртокБотанічний гуртокБотанічний гурток
2. Науковий гурток «Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія» Керівник д.м.н. В.С. Черно

Науковий гурток "Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія"Науковий гурток "Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія"Науковий гурток "Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія"Науковий гурток "Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія"
3. Зоологічний гурток Керівник к.б.н. Вичалковська Н.В.

Зоологічний гуртокЗоологічний гуртокЗоологічний гуртокЗоологічний гурток
4. Гурток «Фізіологія людини та тварин» Керівники: д.м.н. Авраменко А.О., к.б.н. Чеботар Л.Д.

Гурток "Фізіологія людини та тварин"Гурток "Фізіологія людини та тварин"Гурток "Фізіологія людини та тварин"Гурток "Фізіологія людини та тварин"

5. Науковий гурток «Хімічні дослідження в біології» Керівник к.х.н. Ющишина Г.М.

Науковий гурток "Хімічні дослідження в біології"Науковий гурток "Хімічні дослідження в біології"Науковий гурток "Хімічні дослідження в біології"Науковий гурток "Хімічні дослідження в біології"

6. Науковий гурток «Біохімія» Керівник Цвях О.О.

Науковий гурток "Біохімія"Науковий гурток "Біохімія"Науковий гурток "Біохімія"Науковий гурток "Біохімія"
7. Науковий гурток «Сучасні методи експериментальної біології та медицини» Керівник Могила В.А.

Науковий гурток "Сучасні методи експериментальної біології та медицини"Науковий гурток "Сучасні методи експериментальної біології та медицини"Науковий гурток "Сучасні методи експериментальної біології та медицини"Науковий гурток "Сучасні методи експериментальної біології та медицини"

 

 

 

Основними здобутками наукової діяльності студентів є призові місця у всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, наукові публікації студентів та керівників із студентами, участь у наукових конференціях та науково-практичних семінарах.

 

 

Страница 1 из 2 | Следующая страница